Døgnophold

Hvis du har været indlagt på hospitalet og i en kortere periode har brug for ekstra pleje, genoptræning og behandling for at kunne klare dig igen.

Besøgstid på døgnafdelingerne: alle ugens dage mellem kl. 14 og 18

Hvis du som pårørende har behov for at kontakte afdelingen, fx for at spørge til din pårørendes tilstand, så henstiller vi at du ringer efter kl. 11 og inden kl. 17.

Afdeling Nord tlf. 21 15 51 35

Afdeling Vest tlf. 21 15 52 47

Afdeling Syd tlf 21 15 53 51

Luk alle
Åben alle

Genoptræning under midlertidig døgnophold er et tidsbegrænset tilbud på typisk mellem 3–5 uger. Opholdet kan være kortere og i helt særlige tilfælde længere. Det er kommunens visitation, der vurderer om du har behov for genoptræning under midlertidig døgnophold.

Midlertidigt døgnophold tager udgangspunkt i en faglig vurdering af din funktionsevne og individuelle behov for pleje og tilsyn og evt. træning.

Du kan visiteres til et midlertidigt døgnophold hvis du:

  • har behov for pleje, trænings- og rehabiliteringsindsatser efter hospitalsophold, der ikke kan varetages i eget hjem
  • har behov for at komme til kræfter efter et sygdomsforløb, og det ikke kan varetages i eget hjem
  • venter på visiteret bolig eller plejehjem, og du ikke kan vente i eget hjem

Et terminalophold sigter mod at skabe et meningsgivende forløb for borgeren og dennes pårørende, gennem tryghed, lindring og omsorg.
Det er visitator, der bevilger et terminalophold, og der skal foreligge en lægelig vurdering af, at borgeren har kort levetid tilbage.
Et terminalophold tager udgangspunkt i de behov, der måtte være hos både den døende og dennes pårørende, således at den levetid, der er tilbage, opleves meningsgivende og er med til at skabe rammerne for en værdig afslutning på livet.
Der arbejdes tværfagligt med fokus på lindring af den døendes symptomer, og i samarbejde med praktiserende læge, palliativt team og behandlende hospitalsafdeling.
For pårørende til borgere på terminalophold, er der fri besøgstid hele døgnet.

Der opkræves ikke betaling for husleje ved midlertidigt døgnophold. Der skal betales for kost og husholdningsartikler på midlertidigt døgnophold. Pengene opkræves via girokort eller pension. Prisen er 166,00 kr. pr. døgn (2023-priser).