Genoptræning på HRT

Vigtig besked til borgerne:

På grund af den stigende frygt for smitte af corona har vi indført følgende:

For vores ambulante træningstilbud gælder, at borgerne som udgangspunkt selv skal fortsætte deres genoptræningsforløb i eget hjem, så længe Sundhedsstyrelsen anbefaler, at vi skal undgå unødig kontakt med hinanden i samfundet som helhed.

De ambulante terapeuter tager telefonisk kontakt til hver enkelt borger med henblik på at sikre, at alle borgere, der kan fortsætte deres genoptræningsforløb i eget hjem, får den rette faglige støtte til dette. De ambulante terapeuter vil sørge for, at alle borgere, der går til ambulant genoptræning, vil få tilsendt et selvtræningsprogram, hvis man ikke allerede har ét. Der vil sammen med den enkelte borger blive foretaget en individuel faglig vurdering af den enkeltes behov for fysioterapeutisk eller ergoterapeutisk støtte. Dette er med henblik på at kunne fortsætte sit genoptræningsforløb på faglig forsvarlig vis.

Der vil blive lagt en særlig plan for de borgere, der efter en faglig vurdering ikke er i stand til at træne selv, men har behov for den ambulante terapeuts tilstedeværelse.

HRT - Pavillonen:

Du er velkommen til at kontakte de ambulante terapeuter på tlf. nr. 25 31 13 85, hvis du har spørgsmål til dit ambulante genoptræningsforløb.

MRT – træning efter serviceloven: 

Du er velkommen til at kontakte os på tlf. nr. 49281418 hvis du har spørgsmål.

 

Læs mere omkring fritvalgsservice:

Luk alle
Åben alle

Du har ret til ambulant genoptræning, hvis du har været indlagt på hospitalet, og lægen har vurderet, at du har et behov for genoptræning. Genoptræningen skal understøtte den behandling, du har fået på hospitalet. Det er lægen på hospitalet, der udarbejder din genoptræningsplan i samarbejde med dig. Genoptræningsplanen sendes til Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter. Du vil blive kontaktet telefonisk inden for 4 dage, og også modtage skriftlig besked i din e-boks om, hvornår din genoptræning starter.
Genoptræningen vil starte inden for 7 dage, efter vi har modtaget din genoptræningsplan fra hospitalet. Der kan være undtagelser, fx hvis det i genoptræningsplanen er angivet, at du først må starte genoptræning på et senere tidspunkt.

Du har mulighed for at modtage din genoptræning i andre kommuner, hvis den pågældende kommune har ledig kapacitet (fritvalgsordningen). Kontakt os, hvis du har det behov.

Hvis vi ikke kan overholde 7 dages fristen for opstart, vil du blive tilbudt genoptræning efter fritvalgsservice.

 

Du kan forvente, at første møde tager ca. en time. Du lægger en plan for forløbet sammen med din terapeut.
Som udgangspunkt foregår genoptræningen på hold. I særlige tilfælde kan der være behov for individuelle træningsgange.

Det er vigtigt, at du prioriterer træningen og kommer til de aftalte træningsgange. Dette for at få det optimale udbytte ud af genoptræningen.